Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Hizmetlerimiz

Adecco Türkiye , 1994 yýlýnda Türk iþ piyasasý ile tanýþmýþ, yaygýnlaþan þube aðý ile farklý 12 noktada müþterilerine ve adaylarýna hizmetlerini sunan özel istihdam bürosudur. 

Nitelikli iþgücü ile bu iþgücüne ihtiyaç duyan firmalarý biraraya getirmeyi hedefleyen Adecco Türkiye , faaliyet gösterdiði tüm sektörlerde doðru iþgücü ve iþvereni doðru zamanda bir araya getirerek istihdam kalitesini arttýrmayý ilke edinmiþtir . 

Adecco Türkiye, sunmuþ olduðu hizmetler ile istihdamýn arttýrýlmasýný ve istihdam süreçlerinin profesyonelleþtirilmesini sosyal sorumluluðu olarak benimsemiþtir.

 

Hizmetlerimiz

 • Seçme ve Yerleþtirme Hizmeti
 • Üst Düzey Seçme ve Yerleþtirme Hizmeti
 • Ölçme ve Deðerlendirme Merkezi (Assessment Center)
 • Toplu Ýþe Alým
 • Dýþ Kaynak Kullanýmý (Outsourcing)
 • Yeni Kariyere Geçiþ Hizmetleri (Outplacement)

Çözüm Merkezlerimiz

 • Çaðrý Merkezi Çözümleri (Call Center Solutions)
 • Perakende Çözümleri (Retail Solutions)
 • Ofis Çözümleri (Office Solutions)
 • Satýþ ve Pazarlama Çözümleri (Merchandising Services)
 • On–Site Ofisler (On-site Offices)

 
Ürün Kategorileri
ARAC GIYDIRME
TABELA
ONE WAY VISION
IC MEKAN
STANDLAR
ROLL-UP
VITRIN

Bizden Haberler
09-06-2011
Deneme Haber 1 devamı...


09-06-2011
Deneme Haber 2 devamı...


09-06-2011
Deneme Haber 3 devamı...


05-07-2011
Deneme Haberi devamı...


23-04-2016
deneme devamı...Döviz Kurları